Edice K-M-K

Rozsáhlejší původní studie věnované fenoménům, kterými se uvedené obory – a členové CKMKS – věnují, vycházejí v rámci edice Kultura–Média–Komunikace.

sv. 1

Stanislav Hubík: Slova o slovech o slovech o filosofii

Olomouc: Univerzita Palackého 2012.
415 stran, 299,- Kč
Svazek se snaží se v různých tematických oblastech zachytit návazný pohyb obratu k jazyku a k mediaci. Na následujících stránkách jsou tak diskutovány především: role jazyka na tvorbě toho, čemu se říká skutečnost, důsledky střetnutí filosofie s novotami získanými na straně jedné obratem k jazyku a na straně druhé obratem k médiím a v neposlední řadě uvedení starých slov o slovech o slovech do nového, postmoderního mediálního kontextu slov o slovech o slovech… Obsah dvaceti kapitol tohoto svazku by bylo možno shrnout do tří vět: Svět se vyjevuje skrze jazyk. Výsledky zkoumání jazyka zakládají nový způsob přemýšlení o světě. Výsledky zkoumání jazyka mění pohled na dějiny dosavadního myšlení. Lze snad tyto tři věty ještě dále zjednodušit a shrnout do věty jedné? Ano, například do věty Bez jazyka, bez řeči není nic. A pro jistotu dodat … pro člověka.

Olomouc: Univerzita Palackého 2012. 415 stran, 299,- Kč

Hubik_1_obalka_webSvazek se snaží se v různých tematických oblastech zachytit návazný pohyb obratu k jazyku a k mediaci. Na následujících stránkách jsou tak diskutovány především: role jazyka na tvorbě toho, čemu se říká skutečnost, důsledky střetnutí filosofie s novotami získanými na straně jedné obratem k jazyku a na straně druhé obratem k médiím a v neposlední řadě uvedení starých slov o slovech o slovech do nového, postmoderního mediálního kontextu slov o slovech o slovech…

Obsah dvaceti kapitol tohoto svazku by bylo možno shrnout do tří vět: Svět se vyjevuje skrze jazyk. Výsledky zkoumání jazyka zakládají nový způsob přemýšlení o světě. Výsledky zkoumání jazyka mění pohled na dějiny dosavadního myšlení. Lze snad tyto tři věty ještě dále zjednodušit a shrnout do věty jedné? Ano, například do věty Bez jazyka, bez řeči není nic. A pro jistotu dodat … pro člověka.

>> koupit

sv. 2

Stanislav Hubík: Slova o slovech o slovech o médiích

Olomouc: Univerzita Palackého 2012. 399 stran, 299,- Kč

Hubik_2_obalka_webObrat filosofie k jazyku dnes pokračuje jako obrat filosofie k mediaci. Tajemství, po nichž filosofie pátrala od časů svého vzniku, umisťovali filosofové do různých končin světa a tam je také hledali: v přírodě, za přírodou, v člověku, ve společnosti, ve víře, ve vědě. Lingvisticky založená filosofická zkoumání vyústila v poznatku, že hledaná tajemství nejsou ani vně jazyka, ani v jazyce, ale vznikají mezi účastníky tohoto filosofického hledání. Výraz „mezi“ je zde jen jiným jménem pro zprostředkování, mediaci.

Tento druhý obrat spojený s jazykem, lze chápat jako dvojí logické i historické směřování: jednak jako pohyb od abstraktního (jazyk, komunikace) ke konkrétnímu (médium jazyka, médium komunikace), jednak jako aplikaci výsledků obratu filosofie k jazyku v různých oblastech poznávání, například ve vědě, náboženství nebo etice.

>> koupit

svazky 1. a 2. tvoří dohromady soubor Slova o slovech o slovech o slovech (415+399 stran, 499,- Kč)

Filosofie, to jsou většinou jen slova o slovech o slovech. Nikoliv slova o skutečnosti, neboť jedinou skutečností, jíž se může filosofie zabývat, jsou slova. Dnes má filosofie podobu textů, nikoliv řečí. Filosofuje se psaním. Píše se o jiných textech, ať již filosofických nebo nefilosofických. Současný filosofický text je text, který se zabývá jiným textem, jenž se zabýval ještě dalším textem, případně dalšími texty. Hodně vzruchu do filosofie nepochybně vnesl obrat k jazyku, ale posílil též filosofické sebevědomí jako sebevědomí jazykové. Úběžníkem filosofování je stále člověk, ale po obratu k jazyku je to vždy člověk mluvící, píšící – prostě komunikující. Kde není jazyk, tam není člověk, kde není člověk, tam není pro filosofii nic. Proto podtitul Philosophia sub specie communicationis et communionis.

>> koupit

sv. 3

Marek Lapčík: Televizní zpravodajství jako paradox. Jak (ne)rozumět zpravodajství I.

Olomouc: Univerzita Palackého 2012. 333 stran, 249,- Kč

Lapcik_1_obalka_webTelevizní zpravodajství sebe samo deklaruje jako jednu z nejvěrohodnějších reflexí sociální reality, nabízející univerzální sdělení určená všem bez rozdílu jejich individuálních znalostí a schopností. Že zdání reflexe skutečnosti jen docela úspěšně předstírá patrně není překvapující, rozhodně ne natolik jako fakt, že – opět velmi úspěšně – zastírá, že jde o jeden z nejkomplikovanějších a současně nejparadoxnějších typů mediálních obsahů.

Překvapující je nejen skutečnost, že přes uvedené skutečnosti je diváky vnímáno jako jedna z nejvěrohodnějších reprezentací reality, ale že je vůbec – přes svou komplikovanost – vůbec vnímáno.

Tato publikace je prvním svazkem třídílné studie věnované tomu, jak vlastně televizní zpravodajství skutečně vypadá, z čeho se skládá a jak vlastně „funguje“.

>> koupit