Lidé

ČLENOVÉ

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. (čestný předseda CKMKS)

Vystudoval filosofii a sociologii, specializuje se na dějiny filosofie jazyka a jejich současné aplikace v teoriích komunikace a médií. Na FF UP v Olomouci přednáší Sémiotiku médií a Filosofii médií pro studenty mediálních studií. Kromě desítek studií k problematice postmodernismu, filosofie jazyka a filosofie komunikace a médií publikoval k dané problematice knihy K postmodernismu obratem k jazyku a Sociologie vědění, v edici CKMKS pak dvoudílnou publikaci Slova o slovech o slovech o slovech (2012) a knihu Média a rychlost. Dromoskopická dromologie dromosférické dromokracie (2013).

Mgr. Martin Foret, Ph.D. (vedoucí CKMKS)

Vystudoval filosofii, bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, kde přednáší filosofii, sémiotiku a teorii obrazu. Zaměřuje se především na problematiku vizuální komunikace, sémiotiku obrazu, vztah obrazu a textu v sémioticky heterogenních komunikátech a teorii komiksu.

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D. (zástupce vedoucího CKMKS)

Vystudoval historii a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1994–2005 pracoval jako redaktor a editor v tuzemských médiích (např. Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz). Od r. 2005 působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci jako odborný asistent, od r. 2007 je vedoucím katedry. Zaměřuje se na dějiny českých a světových médií, publikuje zejména texty vztahující se k dějinám československých exilových médií. Knižně vydal studii Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989 (2016).

doc. PhDr. Peter Valček, PhD. (†)

Vystudoval žurnalistiku a literární vědu na FF UK v Bratislavě a po dlouholeté novinářské, literární, rozhlasové a televizní praxi se ve druhé polovině devadesátých let odborně specializoval na epistemologii komunikace. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci. Esejista a novelista, monograficky zpracoval a publikoval autorský slovníkový průřez terminologií současné literární teorie a psychologie komunikace. V edici CKMKS vyšla jeho kniha Estetika informace. Peirceho faneron a kognitivní dynamika médií (2014), jeho poslední knihou je Kvantová sémiotika. Sociativní instinkt a kultura komunikace (2017).

Mgr. Michal Bočák, PhD.

Je absolventom masmediálnych štúdií a fonetiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde pôsobí na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií. Venuje sa najmä všeobecnej teórii a vývinu komunikačných a mediálnych štúdií, diskurzu televízneho spravodajstva, súčasnej televízii, rodovým štúdiám, queer teórii a popkultúrnej reprezentácii identít.

>> osobní stránka // profil na stránkách domovské katedry

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Vystudoval obor sociologie a andragogika se zaměřením na kulturologii, Ph.D. získal z oboru sociologie. Působí jako odborný asistent na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší také na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se ideologiemi nových sociálních hnutí (feminismus, queer hnutí, transgenderismus), normalizačním a hegemonním diskursem ve vztahu k postavení menšin, sociální konstrukcí reality a problematikou přirozenosti, problematikou genderu a sociální konstrukce sexuality. Je autorem knihy Úvod do sociologie pohlaví a sexuality (2004), publikuje mj. v Sociologickém časopise, Sociálních studiích a Filosofickém časopise.

>> profil na stránkách domovské katedry

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Vystudoval filosofii a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2001 působí na Katedře bohemistiky FF UP, kde vyučuje literárněteoretické disciplíny. V letech 2004-2006 působil na Katedře západní slavistiky FF v Zagrebu, 2006-2007 pracoval v Oddělení teorie prózy ÚČL AV. Překládá chorvatskou a bosenskou beletrii, věnuje se ediční činnosti. V letech 1998–2013 byl šéfredaktorem literárně-filosofické revue Aluze. Zabývá se naratologií, teorií interpretace textu a kulturálními studii.

>> profil na stránkách domovské katedry

Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Vystudovala filosofii a bohemistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde následně absolvovala i doktorské studium v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, kde přednáší sociální komunikaci, pragmatiku a teorii textu. Zaměřuje se především na teorii komunikace, problematiku interkulturní komunikace a aplikace teorie textu a intertextuality na problematiku hypertextu. Věnuje se rovněž problematice jazykového testování a metodice výuky češtiny jako cizího jazyka.

PhDr. Alexander Plencner, PhD.

Vyštudoval masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde bol nasledne aj zamestnaný. Pôsobil aj na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde obhájil dizertačnú prácu na tému „Reflexia populárnej kultúry na prelome storočia“ a ktorá je od roku 2018 jeho domovským pracoviskom. Zaoberá sa teóriou populárnej kultúry, teóriu médií, teóriou a dejinami filmu a sociológiou spôsobu života.

>> osobní stránka // profil na stránkách domovské katedry

Mgr. Zdeněk Sloboda

Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, pracuje na doktorátu z mediálních studií na Universität Leipzig. Vedle praxe v různých především tištěných médiích byl výzkumným pracovníkem v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR a oddělení výzkumu hodnot CESES při FSV UK. Od roku 2011 je asistentem na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, kde se pedagogicky i výzkumně  zabývá genderovými a queer studii, mediální pedagogikou a kvalitativními metodami výzkumu médií. V edici CKMKS vyšla jeho kniha Mediální výchova v rodině (2013).

>> osobní stránka

Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Vystudoval španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získal v oboru románské jazyky tamtéž. V letech 2007–2008 hostoval na Universidad de Granada (Španělsko) jako lektor. Působí na katedře romanistiky a zabývá se kritickou analýzou diskursu (ve své disertační práci se věnoval diskursivním strategiím v procesu legitimizace politické moci Autodefensas Unidas de Colombia v médiích během mírového procesu mezi AUC a kolumbijskou vládou). Kromě kritické analýzy diskursu vyučuje také vývoj španělského jazyka, lexikologii a moderní dějiny Kolumbie.

_

SPOLUPRACOVNÍCI

Prof. Dr. Roland Posner

Prof. Dr. Roland Posner

Roland Posner is Professor of Linguistics and Semiotics and Director of the Research Center for Semiotics at the Technische Universität Berlin. Born in Prague in 1942, he studied philosophy, comparative literature, linguistics, and communication theory at the Universities of Bonn, Munich, and Berlin. After having received his Dr. phil. in Linguistics, he habilitated in linguistics, general literature, and philosophy of language. He was guest professor at Hamburg University (1973) and at the Université de Montréal (1977), taught at Linguistik and Semiotic Summer Institutes in Salzburg, Tunis, Toronto, Lisbon, Mysore, Sao Paolo and Lund, and spent the academic year 1986/87 as a Fellow at The Netherlands Institute for Advanced Study in Wassenaar. Having served as first president of the German Association for Semiotic Studies (DGS) and founded the quarterly „Zeitschrift für Semiotik“ (1979f), he is now President of the International Association for Semiotic Studies (IASS).

>> profil na stránkách domovského pracoviště

Dr. des. Kateřina Krtilová

Působí v mezinárodním výzkumném centru Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie ve Výmaru, je doktorandkou na Bauhaus-Universität tamtéž. V letech 2006–2007 absolvovala výzkumné stipendium na univerzitě v Postupimi. Editorsky připravila publikaci Za filosofii nové doby (Praha 2007), vycházející z cyklu přednášek k filosofii médií v Goethe-Institutu, a číslo 05/2007 International Flusser Studies. V roce 2009 připravila společnou česko-německou konferenci ISEK a IKKM „Myšlení médií: pojmy – obrazy – média“. Byla co-editorkou společné publikace IKKM a CKMKS Medien denken. Von der Bewegung des Begriffs zu bewegten Bildern (2010).

>> profil na stránkách domovského pracoviště

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Vystudoval filozofii a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze a postgraduálně sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval rovněž na univerzitách v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Působí jako odborný asistent na Katedře sociologie a andragogiky FF UP. Zabývá se aktuálními tématy a problémy kulturálních studií a analytické estetiky: problematikou lidské krásy, otázkou možnosti a užitečnosti definice umění, vztahem mezi kulturními a sociálními hierarchickými rozlišeními a teorií spotřební kultury.

>> profil na stránkách domovské katedry