Revue K-M-K

_

Revue Kultura–Média–Komunikace byla mezioborovým periodikem, které se zaměřovalo na publikování původních textů z oblasti kulturálních, mediálních a komunikačních studií. Uvedená tři slova názvu představují ústřední pojmy, jimiž byla vymezena obsahová náplň periodika. Právě vztahy mezi kulturou, médii a komunikací, jejich kontexty, konceptualizace a analýzy z primárně (nikoliv však výhradně) sociálněvědného hlediska, byly hlavní osou náplně revue.

Revue byla koncipována především jako důsledně interdisciplinární platforma pro publikační výstupy pracovníků FF UP, kteří se podílejí na přípravě a realizaci studijních programů Kulturální studia, Mediální studia a Komunikační studia – nejde jen o pracovníky domovské katedry, která obory realizuje a periodikum připravuje, ale i dalších kateder (sociologie a andragogiky, bohemistiky, romanistiky, historie ad.) a pracovišť z ČR i SR. Součástí koncepce revue je i publikování textů dalších badatelů, včetně zahraničních, kteří se věnují tématům do náplně revue, resp. uvedených oborů spadajícím.

_

Revue navazovala na sborník Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů (eds. Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P.; Olomouc: Univerzita Palackého 2008, ISBN 978-80-244-2023-3; 431 s.) – viz prezentace (obsah a anotace jednotlivých příspěvků – česky, english, deutsch).

_

_

V roce 2009 vyšly tyto řádné svazky revue (ISSN 1804-0365):

_

KMK 1 (2009)Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 1/2009. Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací – Diskurs(y) o diskursu. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. 249 stran.
První ze svazků revue přináší soubor textů, které tvoří dva hlavní bloky. Úvodní – nazvaný Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací – je věnován esejistickým textům, které se zaměřují na obecnější problémy spjaté s kulturou, médii a komunikací: antagonismus spektáklu a teorie, magiologické začarovávání skutečnosti, negativní sémantiku a tíhu informací v mediálním prostoru. Následující blok – Diskurs(y) o diskursu – tematizuje užívání pojmu diskurs v humanitních a sociálních vědách, neboť diskurs je ideálním reprezentantem stavu těchto věd po třech paradigmatických obratech – k jazyku, ke kultuře a k médiím. Hlavní bloky pak doplňuje překladová stať, ukázka z aktuálně vydané knihy a studentská práce.
>> koupit
První ze svazků revue přináší soubor textů, které tvoří dva hlavní bloky. Úvodní – nazvaný Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací – je věnován esejistickým textům, které se zaměřují na obecnější problémy spjaté s kulturou, médii a komunikací: antagonismus spektáklu a teorie, magiologické začarovávání skutečnosti, negativní sémantiku a tíhu informací v mediálním prostoru. Následující blok – Diskurs(y) o diskursu – tematizuje užívání pojmu diskurs v humanitních a sociálních vědách, neboť diskurs je ideálním reprezentantem stavu těchto věd po třech paradigmatických obratech – k jazyku, ke kultuře a k médiím. Hlavní bloky pak doplňuje překladová stať, ukázka z aktuálně vydané knihy a studentská práce.

_

2010-567.jpgForet, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace 2/2009. Myšlení médií a komunikace – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. 396 stran.

Druhý svazek přináší opět dva hlavní bloky textů. Úvodní – nazvaný Myšlení komunikace a médií – je věnován nejen úvahám o vztahu naší žité reality a reality mediální či „atavistické“ podstatě masové komunikace, ale i otázce aktuálnosti samotného stávajícího paradigmatu uvažování o komunikaci/médiích tváří v tvář jejich překotným technologickým proměnám. Konvenuje s ním i překladová stať Viléma Flussera a ukázka z díla T. W. Adorna. Následující blok – Diskurs(ivní analýza) zpravodajství – je pak rozdělen na dvě části, a tematizuje tak obě roviny dvojznačného názvu, tedy různé možnosti diskursivní analýzy zpravodajských textů i analýz samotných diskursů v nich nesených. Tento blok doplňuje také studentská práce věnovaná diskvalifikaci alternativního diskursu ve zpravodajském referování o událostech.

_

Kromě toho v roce 2009 vyšly ještě v rámci řady Kultura–Média–Komunikace Speciál (ISSN 1804-1469) tyto svazky:

_

kmk_special_I_2009Foret, M. – Lapčík, M. – Orság, P. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál I/2009. Jazyk – filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISBN 978-80-244-2462-0. 145 stran.

První ze speciálních svazků revue přináší soubor textů prezentovaných na kolokviu Jazyk – filosofie – média, jehož se zúčastnila řada předních osobností sociálních a humanitních věd z ČR i Slovenska. Krom poněkud široce se rozkročujícího názvu kolokvia i sborníku může zaujmout (či snad i zarazit) na první pohled zdánlivá nesourodost (či lépe pestrost) zastoupených autorů i témat co do „oborové příslušnosti“. Samotné kolokvium bylo totiž záměrně koncipováno jako interdisciplinární dialog osobností bez svazujících (disciplinačních) hranic jednotlivých, tradičně vyčleňovaných oborů. Tento záměr byl determinován dvěma důvody – životním jubileem profesora Stanislava Hubíka a oficiálním zahájením činnosti CKMKS při KŽ FF UP v Olomouci.

kmk_special_II_2009_

Topinka, D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–Komunikace Speciál II/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. ISBN  978-80-244-2463-7. 228 stran.

Druhý ze speciálních svazků revue je výsledkem projektu, jehož cílem byl rozvoj mezioborové a mezikatederní vědecko-pedagogické činnosti v oblasti interkulturních a kulturálních studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Předkládané texty jsou z hlediska tematického zaměření a perspektivy zkoumání členěny do sekcí věnovaných kulturální naratologii, genderovým studiím a migračním studiím. Každá z těchto sekcí je strukturována tak, aby úvodní text byl pokud možno systematickým vhledem do příslušné oblasti zkoumání, v rámci níž se pak texty následující věnují dílčím tématům formou analytické studie, příp. výzkumné zprávy. Svazek jako celek se pak vyznačuje důslednou interdisciplinaritou a aktuálností až naléhavostí tematizovaných problémů.

Svazek vznikl ve spolupráci se členy Kabinetu interkulturních studií při KSA FF UP, který byl nositelem uvedeného projektu.