Výzkum

_

Badatelské aktivity CKMKS se zaměřují na interdisciplinární výzkum v oblasti kulturálních, mediálních a komunikačních studií, především vztahy mezi kulturou, médii a komunikací, jejich kontexty, konceptualizace a analýzy z primárně (nikoliv však výhradně) sociálněvědného hlediska.

Deklarovaná interdisciplinarita je nejen nezbytným předpokladem daným charakterem uvedených oborů, ale i důsledkem vyplývajícím z povahy konkrétních témat,  jejichž odborná reflexe probíhá napříč tradičně vymezovanými obory, protože rámec těchto oborů (filologie, sociologie, filosofie, historie apod.) přesahuje.

Členové CKMKS se zaměřují především na teoretickou reflexi a analýzu:

  • proměn mediální komunikace v době koexistence tradičních a nových médií
  • diskursu zpravodajství
  • recepce mediálních reprezentací reality jako kulturních praktik
  • chování mediálních publik
  • filosofie médií
  • dějin českých médií
  • specifik vizuální komunikace

Některé z badatelských aktivit členů CKMKS se postupem času přesunuly do specializovaných „bratrských“ meziinstitucionálních platforem, Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP a Centra pro výzkum moravského tisku FF UP a VKOL.