Výzkum

 

Badatelské aktivity CKMKS se zaměřují na interdisciplinární výzkum v oblasti kulturálních, mediálních a komunikačních studií, především vztahy mezi kulturou, médii a komunikací, jejich kontexty, konceptualizace a analýzy z primárně (nikoliv však výhradně) sociálněvědného hlediska.

Deklarovaná interdisciplinarita je nejen nezbytným předpokladem daným charakterem uvedených oborů, ale i důsledkem vyplývajícím z povahy konkrétních témat,  jejichž odborná reflexe probíhá napříč tradičně vymezovanými obory, protože rámec těchto oborů (filologie, sociologie, filosofie, historie apod.) přesahuje.

 

Členové CKMKS se zaměřují především na teoretickou reflexi a analýzu:

– proměn mediální komunikace v době koexistence tradičních a nových médií

– diskursu zpravodajství

– recepce mediálních reprezentací reality jako kulturních praktik

– chování mediálních publik

– filosofie médií

– dějin českých médií

– specifik vizuální komunikace